FORGOT YOUR DETAILS?

คลังโชว์ฐานะการคลังรอบ 8 เดือน

by / / ข่าวสาร

คลังโชว์ฐานะการคลังรอบ 8 เดือน

นายกผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 56 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1.278 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 180,619 ล้านบาท หรือ 16.5% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ และมีเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพ.ค.ทั้งสิ้น 226,012 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 56 รายได้นำส่งคลังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าแสนล้านบาท เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลดีจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยส่งผลให้ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนอยู่ในระดับที่สูงกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงฐานะการคลังที่เข้มแข็งตลอดปีงบประมาณ”

ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.687 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 115,406 ล้านบาท หรือ 7.3% ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 409,028 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 122,578 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง 102,135 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 531,606 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 197,281 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ ขาดดุลทั้งสิ้น 334,325 ล้านบาท

 

โดย : เดลินิวส์

TOP