FORGOT YOUR DETAILS?

Rubber Gloves ถุงมือยาง

ถุงมือยางธรรมชาติที่สวมใส่สบาย คล่องตัวกว่า เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวเป็นประจำ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และงานประมงและงานใช้สอยในบ้านทั่วไป

TOP