FORGOT YOUR DETAILS?

ผงซักฟอกโครงการใจฟ้า โดยวัดพระบาทน้ำพุ

 

 

“วัดพระบาตรน้ำพุ” ได้เริ่มรับผู้ป่วยเอดส์ครั้งแรกเมื่อปี 2535 โดยพระอาจารย์อลงกต เจ้าอาวาสผู้อุทิศชีวิตเพื่อผู้ติดเชื้อได้มีการแสวงหาแนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อให้สังคมเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ป่วย ด้วยปัจจุบันที่ทางวัดมีผู้ป่วยดูแลเป็นจำนวนมากและมีรายจ่ายมากกว่า 3.5 ล้านบาทต่อเดือน จึงจำเป็นต้องจัดตัั้งโครงการเพื่อจัดหาเงินรายได้มาจุลเจือ ค่ายา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในวัดเพื่อให้ทางวัดเป็นที่พึ่งพิงของผู้ยากไร้ของสังคมไทยได้ต่อไป

 

 

โครงการใจฟ้า

เป็นโครงการหนึ่งของวัดพระบาทน้ำพุ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ใจฟ้า” วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานส่งต่อไปให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เป็นทุนค่าใช้จ่ายในการอนุเคราะห์ให้แก่ เด็กกำพร้า คนชราและผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัว หรือไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหารายได้เพื่อนำมาจุนเจือและเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล
“ใจฟ้า”…ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าของโครงการด้วย “หัวใจพร้อมให้และแบ่งปัน” เงินรายได้จะได้นำส่งมอบแด่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อดูแลสังคมต่อไป

TOP